Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος του Ερευνητικού Έργου: Βυζαντινή και Λατινοκρατούμενη Τήνος: Παλαιά και νέα αρχαιολογικά δεδομένα ανήκει στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ), το οποίο εδρεύει στη διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 116 35, Ελλάδα.

Πιο κάτω καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης του διαδικτυακού τόπου.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτό τον διαδικτυακό τόπο συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου (κείμενα, εικόνες, σχέδια) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΙΙΕ/ΕΙΕ, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, ιδίως σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο της βάσης δεδομένων (πνευματικά δικαιώματα Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, συνεργατών, όπως είναι συγκεκριμένα λήμματα της βάσης δεδομένων και εικόνες/σχέδια που περιλαμβάνονται στη βάση).

Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου διατίθεται, στην παρούσα φάση, για προσωπική ενημέρωση και μόνον. Αυστηρά απαγορεύεται η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων των σημάτων και λογοτύπων που αναφέρονται σε αυτόν (π.χ. ΕΙΕ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων κ.λπ.) χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον διαχειριστή του ιστοτόπου (yangaki@eie.gr).

Οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι αρκετά από τα δεδομένα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων (συνεργατών, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών, όπως αναγράφονται σε σχετική ένδειξη του διαδικτυακού τόπου.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Το ΙΙΕ/ΕΙΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους Όρους Χρήσης και να τους δημοσιεύει στην παρούσα ιστοσελίδα.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου και του επισκέπτη/χρήστη του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του διαδικτυακού τόπου από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου το Ερευνητικό Πρόγραμμα Βυζαντινή και Λατινοκρατούμενη Τήνος: Παλαιά και νέα αρχαιολογικά δεδομένα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών.
«Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» θεωρείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Τέτοια δεδομένα είναι αυτά περιλαμβάνονται στη φόρμα εγγραφής, δηλαδή ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ιδιότητα του χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στον δικτυακό τόπο https://byzlatinos.eie.gr/, και επιπλέον να ενημερώνει επιμελώς τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα ή ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο νομικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οικείας  νομοθεσίας. Τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του προαναφερθέντος Ερευνητικού Προγράμματος για τον σκοπό της ολοκλήρωσης του ερευνητικού έργου, δύνανται να χρησιμοποιούνται για την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ανακοινώσεων / ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη / επισκέπτη. Σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο, το δηλώνει ρητώς σε επικοινωνία του προς τη διαχειρίστρια του διαδικτυακού τόπου και υπεύθυνη επεξεργασίας, Αναστασία Γιαγκάκη, Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (yangaki@eie.gr).

Tα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Σε περίπτωση που νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν η κοινοποίηση αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και την πραγματοποίηση των λειτουργιών του, θα ζητείται εκ νέου η συγκατάθεση των χρηστών / επισκεπτών για το σκοπό αυτό.

Το ηλεκτρονικό αρχείο με τα προαναφερθέντα δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών διατηρείται για χρονικό διάστημα 2 ετών από τη χορήγησή τους από τα υποκείμενα των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τον ερευνητικό χαρακτήρα του έργου και, στο πλαίσιο αυτό, το ότι συνήθως ερευνητές επισκέπτονται έναν ιστότοπο συχνότερα για διάστημα 2 ετών στο πλαίσιο κάποιας έρευνας, ενώ κατόπιν ατονεί η εν λόγω επισκεψιμότητα ατονεί. Πριν την πάροδο της προθεσμίας αυτής, η διαχειρίστρια του διαδικτυακού τόπου και υπεύθυνη για την τήρηση του σχετικού αρχείου, Αναστασία Γιαγκάκη, Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (yangaki@eie.gr),  μπορεί να ενημερώνει τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες / επισκέπτες, προκειμένου, εφόσον το επιθυμούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην υπεύθυνη επεξεργασίας (yangaki@eie.gr), όπου κατά τη διαδικασία εγγραφής θα αποδέχονται να τηρείται το σχετικό αρχείο με τα στοιχεία και για τη χρήση που περιγράφονται παραπάνω. Σε διαφορετική περίπτωση, τα στοιχεία τους θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.

Η επεξεργασία των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει το Ερευνητικό Πρόγραμμα Βυζαντινή και Λατινοκρατούμενη Τήνος: Παλαιά και νέα αρχαιολογικά δεδομένα μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» και τον σχετικό Νόμο 4624/2019: «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

Ο χρήστης/επισκέπτης έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος (yangaki@eie.gr) για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Επίσης, έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή του πριν από την ανάκλησή της. Εποπτεύουσα Ελληνική Αρχή για την παρακολούθηση εφαρµογής του Γενικού Κανονισµού και την υποβολή καταγγελιών, σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωµάτων των υποκειµένων των δεδοµένων, έχει οριστεί η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.∆.Π.Χ.).

(www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας αρ. 13. Τ.Κ. 115 23, Τηλ.: 2106475600, Fax: 2106475628, Email: contact@dpa.gr)

Πολιτική για Cookies
Μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συλλέγονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως «cookies» ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Ίντερνετ (ΙΡ) και άλλα παρόμοια που σχετίζονται με την επικοινωνία του προγράμματος περιήγησης (web browser) με τον διακομιστή (server).

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη/επισκέπτη στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή, tablet, του κινητού τηλεφώνου και γενικά στη συσκευή του. Δεν αναγνωρίζουν την προσωπική ταυτότητα του χρήστη/επισκέπτη, δεν έχουν πρόσβαση σε αρχεία ή έγγραφα του υπολογιστή του. Στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο χρησιμοποιούνται «cookies» για πιο αποτελεσματική περιήγηση του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρήση των λειτουργιών του διαδικτυακού τόπου και για συλλογή ανώνυμων πληροφοριών για στατιστικές επισκεψιμότητας. Τα «cookies» στατιστικών βοηθούν τους διαχειριστές κάθε διαδικτυακού τόπου να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα (Πάροχος: Google, Λήξη: 2 έτη). Τα «cookies» μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης μη προσωπικά στοιχεία όπως πληροφορίες ως προς το είδος του υπολογιστή ή του προγράμματος περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) ή άλλα στοιχεία τέτοιου είδους.

Συνήθως τα προγράμματα περιήγησης (web browsers) είναι ρυθμισμένα ώστε να αποδέχονται τα «cookies». Μπορεί να αποθηκεύονται τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας. Ο/η χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου του συγκεκριμένου Ερευνητικού Προγράμματος μπορεί να δει και να διαχειριστεί τα «cookies» στο πρόγραμμά του για περιήγηση ιστού (web browser), ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση «cookies» είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης «cookies» σε καμία περίπτωση. Μπορείτε να αλλάξει ή να καταργήσει τη συναίνεσή του ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα cookies στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο. Σε περίπτωση που επιλέξει να απενεργοποιήσει τα «cookies», μπορεί ορισμένα μέρη του διαδικτυακού τόπου να μην λειτουργούν επαρκώς ή να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες ή χρήσεις ή λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου.

Ο/η χρήστης Μπορεί να έχει περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορεί να επικοινωνήσει με την υπεύθυνη του προγράμματος και με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

* Διευκρινίζεται ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα η διαδικασία εγγραφής προσωποποιημένων χρηστών.